หน้าแรก
บริการของเรา
บริการตั้งชื่อเด็กแรกเกิด
บริการเปลี่ยนชื่อ
บริการเปลี่ยนนามสกุล
โปรแกรมตรวจสอบชื่อ-สกุล
ขอรับการบริการ
รายละเอียดขอรับบริการ
ตัวอย่างบริการที่ท่านจะได้รับ
กรอกข้อมูลขอรับชื่อ
แจ้งการโอนเงิน
ศาสตร์การตั้งชื่อ
หลักโหราเลขศาสตร์
หลักทักษา
หลักมหาภูติ
หลักตุ๊กตาไขนาม
หลักอายตนะ 6
ความหมายเลขศาสตร์
ฤกษ์ - ทำบุญ
ฤกษ์มงคล
วิธีทำบุญส่งเสริมพื้นดวง
วิธีขอเปลี่ยนชื่อ(ราชการ)
ศาสตร์การตั้งชื่อ มีหลากหลาย แต่ศาสตร์ที่ได้รับความนิยม เป็นที่รู้จัก และใช้กันอย่างแพร่หลาย เช่น หลักเลขศาสตร์ หลักทักษา หลักมหาภูติ หลักตุ๊กตาไขนาม และหลักอายตนะ 6 ในเว็ปไซต์นี้ได้รวบรวมศาสตร์ที่สำคัญและจำเป็นในการตั้งชื่อ ข้อเท็จจริงที่สามารถพิสูจน์ได้ของเจ้าชะตา ชื่อและ นามสกุล รวมถึง ลักษณะของพื้นดวงของท่านอย่างชัดเจน เพื่อเป็นประโยชน์ในการตั้งชื่อให้เหมาะสมกับ ดวงเกิด

ตรวจสอบชื่อของคุณ
กรุณาเลือกวันเกิด
กรุณาใส่ชื่อ
กรุณาใส่นามสกุล


ท่านเคยสงสัยหรือไม่ว่าการที่เราเปลี่ยนชื่อใหม่นั้น ส่งผลถึงชะตาชีวิตเราจริงหรือไม่ และ จะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นได้อย่างไร ทำไมบางคนเปลี่ยนชื่อแล้วชีวิตถึงไม่ดีขึ้น ?

แต่ละบุคคลมีพื้นดวงที่แตกต่างกันตาม เวลาเกิด วัน เดือน และปี ซึ่งมีผลต่อชีวิตและ เปลี่ยนแปลงไม่ได้ ศาสตร์การตั้งชื่อ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง วิเคราะห์ถึงพื้นดวงเกิดแต่ละบุคคล เปรียบดั่งหมอรักษาโรค ต้องเข้าใจและรู้ถึงสาเหตุของโรค เพื่อวิเคราะห์และทำการรักษาโรค การตั้งชื่อก็เช่นเดียวกัน ต้องทราบถึงพื้นดวง วิเคราะห์ถึงดาวดี และ ดาวเสียในดวงเกิด เพื่อปรับใช้ให้เข้ากับพื้นดวง อักษรวรรคเสียควรหลีกเลี่ยง อักษรวรรคใดเด่นที่ควรนำมาใช้ จำเป็นต้องเลือกให้ให้เหมาะสมการตั้งชื่อ มิได้พิจารณาเพียงแค่ เลขศาสตร์ดี ความหมายดี ไม่มีกาลกิณีในชื่อเท่านั้น แต่ต้องพิจารณา ว่าชื่อที่ตั้งนั้น เสริมหรือ หนุนนำเจ้าชะตาอีกด้วย

บริการของเราคำนวณจากหลายเงื่อนไข คัดสรรชื่อที่เหมาะกับคุณที่สุด ติดต่อบริการ อ.นฤทธิ์ 088-1999565

ศาสตร์การตั้งชื่อ

รหัสของดวงดาว หรือรหัสตัวเลข (เลขศาสตร์) เป็นหนึ่งในพหุศาสตร์แห่งการวิเคราะห์ว่าด้วยการจัดระบบชีวิตให้เกิดความสมดุล โดยการถอดรหัสจากตัวอักษรของพยัญชนะ และสระทุกตัวของไทย ออกมาเป็นรหัสตัวเลข ใช้ชื่อที่มีอักษรนำหน้าเป็นอักษรให้คุณแก่ชะตาชีวิต โดยดูดาวที่ส่งผลที่ดี เป็นดาวดีส่งเสริมเจ้าชะตา และเมื่อรวมเลขแล้วจะได้เลขดี มีมงคลแก่ตัว เป็นแรงหนุนชีวิตที่ดี   อ่านต่อ..

หลักทักษา   เป็นหลักในการตั้งชื่อตามวันเกิด มีใช้กันมาตั้งแต่สมัยโบราณ ไม่มีการระบุช่วงเวลาที่แน่นอนว่าเริ่มมีมาตั้งแต่เมื่อใด และใครเป็นเจ้าของวิชา และด้วยความช้านานที่มีมา ทำให้เนื้อหามีความแตกต่างกันไปบ้างในบางส่วน มีกลเม็ดเคล็ดลับที่แตกต่างกันออกไป แต่ก็ยังเป็นศาสตร์ที่ยึดถือปฏิบัติตามกันมามากที่สุดบ การตัดสินใจ   อ่านต่อ..

มหาภูติ เป็นศาสตร์ที่ใช้คำนวณปีเกิดโดยใช้ปีจุลศักราช(จ.ศ.) เป็นเกณฑ์ คำนวณหาตำแหน่งของอังคะวิชา-มหาภูติ ท้ง 7 ตำแหน่ง วางเลข 7 ตัว ลงในเรือนดวงชะตาทั้ง 7 ตำแหน่ง เมื่อนำมาใช้ในการตั้งชื่อจะนำมาประกอบกับมหาทักษารหัสดาว เพื่อพิจารณาตำแหน่งต่าง ๆ ของชื่อว่า ส่งผลดี ผลร้ายอย่างไร อันเป็นประโยชน์ในการหาชื่อที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล   อ่านต่อ..

ตุ๊กตาไขนาม หลักตุ๊กตาไขนามนี้อาศัยการพิจารณาจากปีเกิดเป็นสำคัญ นำมาคำนวณ และกำหนดลงจุดต่าง ๆ ของตุ๊กตา อันได้แก่ ศีรษะ แขน เอว ขา ซึ่งแต่ละตำแหน่งมีความหมายประจำตำแหน่ง การใช้ตุ๊กตาไขนามนั้นจะใช้ควบคู่กับการจัดหานามมงคล ในขั้นตอนสุดท้าย เพื่อให้เกิดความชัดเจน รอบคอบ และแน่ใจว่าเป็นมงคลแก่ดวงชะตาของผู้ขอรับนามนั้นเอง   อ่านต่อ..

อายตนะ 6 บ่งบอกถึงอิทธิพลของกำลังดวงดาวที่มีมีอยู่ในชื่อซึ่ง ส่งผลถึง จิตใจ อารมณ์ ความรู้สึก ของตัวเรา อีกทั้งคนรอบข้าง คนอื่น ที่มีต่อตัวเรา ใช้ในการคัดสรรชื่อ ให้ได้ชื่อที่มีคุณภาพ โดยจะหาจากตัวอักษรแต่ละตัวมีค่าเป็นกำลังดาวตามคัมภีร์โบราณแห่งมหาทักษาที่แตกต่างกัน   อ่านต่อ..
 
  © 2013 Copyright www.designedname.com บัญชีโอนเงิน   |   ติดต่อเรา   |   อ.นฤทธิ์ 088-1999565