หน้าแรก
บริการของเรา
บริการตั้งชื่อเด็กแรกเกิด
บริการเปลี่ยนชื่อ
บริการเปลี่ยนนามสกุล
โปรแกรมตรวจสอบชื่อ-สกุล
ขอรับการบริการ
รายละเอียดขอรับบริการ
ตัวอย่างบริการที่ท่านจะได้รับ
กรอกข้อมูลขอรับชื่อ
แจ้งการโอนเงิน
ศาสตร์การตั้งชื่อ
หลักโหราเลขศาสตร์
หลักทักษา
หลักมหาภูติ
หลักตุ๊กตาไขนาม
หลักอายตนะ 6
ความหมายเลขศาสตร์
ฤกษ์ - ทำบุญ
ฤกษ์มงคล
วิธีทำบุญส่งเสริมพื้นดวง
วิธีขอเปลี่ยนชื่อ(ราชการ)
  

วิธีขอแจ้งเกิด และขอเปลี่ยนชื่อกับทางราชการ

การแจ้งเกิด
เอกสารที่ใช้ในการติดต่อ
* สำเนาทะเบียนบ้าน
* บัตรประจำตัวประชาชนผู้แจ้ง
* หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนชื่อสกุล(แบบ ช.2)
ขั้นตอนการติดต่อ
* ผู้แจ้งยื่นเอกสารและหลักฐานต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่ที่เด็กเกิด
* นายทะเบียนตรวจสอบหลักฐานกับทะเบียนบ้าน และลงรายการในสูติบัตรแล้วเพิ่มชื่อเด็กในทะเบียนบ้านและสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน แล้วมอบสูติบัตรตอนที่ 1 และสำเนาทะเบียนบ้านคืนให้กับ ผู้แจ้ง
หลักการ
* เมื่อมีคนเกิดต้องแจ้งชื่อคนเกิดให้ถูกต้องตามหลักการตั้งชื่อบุคคล พร้อมกับการแจ้งการเกิด
* ในกรณีที่คนเกิดในบ้าน ให้เจ้าบ้านหรือบิดาหรือมารดาแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่มีคนเกิดในบ้าน ภายในสิบห้าวันนับแต่วันเกิด
* ในกรณีที่คนเกิดนอกบ้าน ให้บิดดาหรือมารดาแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่มีคนเกิดนอกบ้านหรือแห่งท้องที่ที่จะพึงแจ้งได้ภายในสิบห้าวันนับแต่วันเกิด ในกรณีจำเป็นไม่อาจแจ้งได้ตามกำหนด ให้แจ้งภายหลังได้แต่ต้องไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันเกิด
การแจ้งเกิดในโรงพยาบาล
การแจ้งคนเกิดโรงพยาบาล เป็นหน้าที่ของเจ้าบ้านโรงพยาบาลซึ่งได้แก่ผู้ อำนวยการโรงพยาบาล หรือผู้ใดก็ตามที่มีชื่อเป็นเจ้าบ้านโรงพยาบาลนั้นเป็นผู้แจ้งการเกิด ของเด็กในโรงพยาบาล ในกรณีไม่อาจแจ้งการเกิดด้วยตนเองได้ จะมอบหมายให้ผู้หนึ่งผู้ใดไปดำเนินการแจ้งการเกิด แทนก็ได้เมื่อนายทะเบียนรับแจ้งการเกิดและเพิ่มชื่อเด็กที่เกิด ในทะเบียนบ้านของโรงพยาบาลแล้ว เจ้าบ้านโรงพยาบาล หรือผู้ได้รับมอบหมายจะแจ้งการย้ายที่อยู่ ของเด็กที่เกิดออกจากโรงพยาบาลแล้วมอบสูติบัติ และใบแจ้งการย้ายที่อยู่ให้แก่ บิดา-มารดาเด็ก เพื่อนำไปแจ้งย้ายเข้าทะเบียนบ้าน ที่ประสงค์จะย้ายเข้าต่อไป
การแจ้งเกิดเกินกำหนด
1.เปรียบเทียบคดีความผิด ปรับไม่เกิน 1,000 บาท
2.สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
3.บัตรประจำตัวฯ บิดา-มารดา (ถ้ามี)
4.หนังสือรับรองการเกิด (ถ้ามี)
5.สอบสวนผู้แจ้ง บิดา มารดา
6.พยานแวดล้อมกรณี
ฯลฯ

การเปลี่ยนชื่อตัวและชื่อรอง
ตาม พ.ร.บ. ชื่อบุคคล พ.ศ. 2505 บุคคลสัญชาติไทยต้องมีชื่อตัวและชื่อสกุลและจะมีชื่อรองด้วยก็ได้
* ชื่อตัว คือ ชื่อประจำตัวบุคคล
* ชื่อรอง คือ ชื่อซึ่งประกอบถัดจากชื่อตัว
* ชื่อสกุล คือ ชื่อประจำวงศ์สกุล
หลักเกณฑ์การตั้งชื่อตัวและชื่อรอง
ต้องไม่พ้องหรือมุ่งหมายให้คล้ายกับพระปรมาภิไธย หรือพระนามของพระราชินี หรือราชทินนาม
ต้องไม่เป็นคำหยาบหรือมีความหมายหยาบคาย
ต้องไม่มีเจตนาในทางทุจริต
ผู้ได้รับหรือเคยได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์ โดยมิได้ถูกถอด จะใช้ราชทินนามตามบรรดาศักดิ์เป็น ชื่อตัวจริง ชื่อรองก็ได้
เอกสารประกอบการดำเนินงาน 1. สำเนาทะเบียนบ้าน
2. บัตรประจำตัวประชาชน
3. ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว (กรณีบุคคลต่างด้าว)
ขั้นตอนการเปลี่ยนชื่อตัว
* ผู้ยื่นคำขอตามแบบ ช1 ต่อนายทะเบียนท้องที่ที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
* นายทะเบียนท้องที่ตรวจสอบคำขอกับทะเบียนบ้าน และชื่อที่ขอเปลี่ยนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
* กรณีอนุญาตสำหรับบุคคลสัญชาติไทย นายทะเบียนท้องที่จะออกหนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยน ชื่อตัวชื่อรอง (แบบช.3) ให้เป็นหลักฐาน
* กรณีบุคคลต่างด้าว นายทะเบียนท้องที่จะออกหนังสือรับรองการเปลี่ยนชื่อตัวของคนต่างด้าวให้ เพื่อประกอบหลักฐานการแปลงชาติ หรือคืนสัญชาติเป็นไทยเมื่อได้รับอนุญาตแล้ว นายทะเบียน ท้องที่ จึงออกหนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อรองให้เป็นหลักฐาน และเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 25 บาท
* เมื่อได้รับหนังสือสำคัญแล้ว ให้ผู้ขอนำหนังสือดังกล่าวไปขอแก้ไขรายการในทะเบียนบ้านและ หลักฐานอื่น ๆ ให้ถูกต้อง และขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชนด้วย การขอเปลี่ยนชื่อสกุล
เอกสารที่ต้องใช้ในการขอเปลี่ยนชื่อสกุล
1.สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
2.บัตรประจำตัวประชาชน
3.ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว (กรณีเป็นบุคคลต่างด้าว)
ขั้นตอนการติดต่อ
1. ผู้ขอจดทะเบียนตั้งชื่อสกุล ยื่นคำขอตามแบบ ช.1 ต่อนายทะเบียนท้องที่ (นายอำเภอ) ในท้องที่ที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน นายทะเบียนท้องที่จะตรวจสอบความถูกต้อง ของรายการในคำขอกับทะเบียนบ้าน และพิจารณาชื่อสกุลที่ขอจดทะเบียนตาม หลักเกณฑ์ข้างต้น หากกรณีบุคคลต่างด้าวเป็นผู้ขอ นายทะเบียนท้องที่จะออกหนังสือรับรอง การขอจดทะเบียนตั้งชื่อสกุลให้ เพื่อประกอบหลักฐานการขอแปลงสัญชาติ หรือคืนสัญชาติเป็นไทย
2. นายทะเบียนท้องที่ จะส่งเรื่องรายไปยังนายทะเบียนจังหวัด และนายทะเบียนจังหวัดเสนอไป ยังนายทะเบียนกลาง ตามลำดับ
3. เมื่อนายทะเบียนกลางพิจารณาแล้ว จะแจ้งผลกลับไปยังนายทะเบียนจังหวัด พร้อมกับแจ้งนายทะเบียนท้องที่ และผู้ขอทราบ
4. กรณีที่นายทะเบียนกลางอนุมัติ นายทะเบียนท้องที่ จะออกหนังสือสำคัญ แสดงการจดทะเบียนตั้งชื่อสกุล หรือตั้งชื่อสกุลใหม่ (แบบ ช.2) ให้เป็นหลักฐานและเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 50 บาท กรณีผู้ขอเป็นบุคคลต่างด้าว จะอนุมัติโดยมีเงื่อนไขว่า อนุมัติ ต่อเมื่อได้รับการแปลงสัญชาต ิหรือคืนสัญชาติเป็นไทย
5. เมื่อได้รับหนังสือสำคัญแล้ว ให้นำไปขอแก้ไขรายกายในทะเบียนบ้าน และหลักฐานอื่น ๆ รวมทั้งขอเปลี่ยนบัตรประจำตัว ประชาชนด้วย
การขอใช้ร่วมชื่อสกุล
เอกสารประกอบการดำเนินงาน
ขั้นตอนที่ 1 (สำหรับเจ้าของผู้จดทะเบียนชื่อสกุล)
* สำเนาทะเบียนบ้าน
* บัตรประจำตัวประชาชน
* หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนชื่อสกุล(แบบ ช.2)

ขั้นตอนที่ 2 (สำหรับผู้ขอร่วมชื่อสกุล)
* สำเนาทะเบียนบ้าน
* บัตรประจำตัวประชาชน
* หนังสืออนุญาตให้ร่วมใช้ชื่อสกุล
ขั้นตอนการติดต่อ
ขั้นตอนที่ 1 (สำหรับเจ้าของผู้จดทะเบียนชื่อสกุล
) * เจ้าของผู้จดทะเบียนชื่อสกุล ยื่นคำขอตามแบบ ช.5ต่อนายทะเบียนท้องที่ที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน พร้อมหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนชื่อสกุล (ช.2)
* นายทะเบียนนท้องที่ตรวจสอบคำขอหลักฐานการจดทะเบียนชื่อสกุล เมื่อเห็นว่าถูกต้องจะพิจารณา อนุญาตและออกหนังสืออนุญาตให้ร่วมใช้ชื่อสกุลตามแบบที่กรมการปกครองกำหนดให้แก่เจ้าของ ชื่อสกุลเพื่อมอบให้ผู้ที่จะขอร่วมใช้ชื่อสกุล

ขั้นตอนที่ 2 (สำหรับผู้ขอร่วมชื่อสกุล
) * ผู้ขอร่วมใช้ชื่อสกุลยื่นคำขอตามแบบ ช.1 ต่อนายทะเบียนท้องที่ที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านพร้อมหนังสือ อนุญาตให้ร่วมใช้ชื่อสกุล
* นายทะเบียนตรวจสอบคำขอและหลักฐานการอนุญาตเมื่อเห็นว่าถูกต้องจะพิจารณาอนุญาตและออกหนังสือ สำคัญแสดงการอนุญาตให้แก่ผู้ขอและเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 50 บาท
* ผู้ขอนำหนังสือสำคัญไปขอแก้ไขรายการในทะเบียนบ้านและหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งขอเปลี่ยนบัตร ประจำตัวประชาชน
การเปลี่ยนบัตรประชาชน กรณีที่เปลี่ยนชื่อตัว และชื่อสกุล
เมื่อเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือเปลี่ยนชื่อตัวและชื่อสกุล ผู้ถือบัตรต้องขอเปลี่ยนบัตรโดยยื่นคำขอเปลี่ยนบัตร ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในกำหนด 60 วัน นับแต่วันที่แก้ไขชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุลในทะเบียนบ้าน หากพ้นกำหนดจะต้องระวางโทษไม่เกิน 200 บาท
หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง
1 สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ท.ร.14)
2 บัตรเดิม
3 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุล แล้วแต่กรณี
ค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยน
การเปลี่ยนบัตรกรณีเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามที่กฏหมายกำหนด ดังนี้
1 บัตรที่ไม่ได้ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับละ 10 บาท
2 บัตรที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับละ 20 บาท
 
  © 2013 Copyright www.designedname.com บัญชีโอนเงิน   |   ติดต่อเรา   |   อ.นฤทธิ์ 088-1999565