หน้าแรก
บริการของเรา
บริการตั้งชื่อเด็กแรกเกิด
บริการเปลี่ยนชื่อ
บริการเปลี่ยนนามสกุล
โปรแกรมตรวจสอบชื่อ-สกุล
ขอรับการบริการ
รายละเอียดขอรับบริการ
ตัวอย่างบริการที่ท่านจะได้รับ
กรอกข้อมูลขอรับชื่อ
แจ้งการโอนเงิน
ศาสตร์การตั้งชื่อ
หลักโหราเลขศาสตร์
หลักทักษา
หลักมหาภูติ
หลักตุ๊กตาไขนาม
หลักอายตนะ 6
ความหมายเลขศาสตร์
ฤกษ์ - ทำบุญ
ฤกษ์มงคล
วิธีทำบุญส่งเสริมพื้นดวง
วิธีขอเปลี่ยนชื่อ(ราชการ)
หลักทักษา
เป็นหลักในการตั้งชื่อตามวันเกิด มีใช้กันมาตั้งแต่สมัยโบราณ ไม่มีการระบุช่วงเวลาที่แน่นอนว่าเริ่มมีมาตั้งแต่เมื่อใด และใครเป็นเจ้าของวิชา และด้วยความช้านานที่มีมา ทำให้เนื้อหามีความแตกต่างกันไปบ้างในบางส่วน มีกลเม็ดเคล็ดลับที่แตกต่างกันออกไป แต่ก็ยังเป็นศาสตร์ที่ยึดถือปฏิบัติตามกันมามากที่สุด สาเหตุที่วิชานี้ยังคงอยู่มาจนถึงปัจจุบัน และเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย ก็เพราะว่าในสมัยโบราณมีการกำหนดให้ “ทักษา” เป็นศาสตร์พื้นฐานที่จะต้องศึกษาก่อนที่จะแตกแขนง หรือสาขาไปยังศาสตร์อื่นๆ และในอดีตถือว่า "ทักษา" เป็นศาสตร์เบื้องต้นเพียงศาสตร์เดียวที่นำมาใช้ประกอบในการตั้งชื่อ โดยมิได้อ้างอิงศาสตร์อื่นๆ ใดเลย แต่ในปัจจุบัน ศาสตร์ที่นำมาใช้ประกอบในการพิจารณาเพื่อตั้งชื่อมีให้เห็นอย่างมากมาย แต่ถึงจะมีศาสตร์อื่นๆ เกิดขึ้นมาตามหลัง แต่ "ทักษา" ก็ยังเป็นศาสตร์หลัก และศาสตร์สำคัญในการนำมาใช้พิจารณาประกอบการตั้งชื่อ สำหรับคำว่า "ทักษา" พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้ให้คำจำกัดความไว้ว่า
ทักษา (โหร) น. เรียกดาวพระเคราะห์เฉพาะ 8 ดวง
คำว่า "ทักษา" หมายถึง อัฏฐเคราะห์ หรือพระเคราะห์ทั้ง 8 ได้แก่ พระอาทิตย์ พระจันทร์ พระอังคาร พระพุธ พระเสาร์ พระพฤหัสบดี พระราหู และพระศุกร์
บริวาร
ผู้ที่อยู่ใกล้ชิด ผู้ที่แวดล้อม คนรับใช้ลูกน้อง ผู้ใต้บังคับบัญชา คนที่อยู่ในความอุปการะเลี้ยงดู ลูกเลี้ยง เพื่อน ภรรยา สามี รวมถึงบุตรด้วย มุ่งเน้นทางด้านบุคคล มีผลทำให้มีคนรอบข้างมาก

อายุ
ความดำรงอยู่แห่งชีวิต ความชอบ การกิน การอยู่ การทำอาหาร สุขภาพ โรคภัยไข้เจ็บ อายุ จุดมุ่งหวัง วัตถุประสงค์ มาก พหูพจน์ มีผลทำให้มีสุขภาพดี อายุยืนยาว

เดช
ชื่อเสียง เกียรติยศ บรรดาศักดิ์ ตำแหน่งชั้น ไฟ ความมีอำนาจ วาสนา อันเป็นที่รวมแห่งบารมี ความเจริญ ความแข็ง ความกระด้าง ดื้อรั้น มีผลในเรื่อง มีอำนาจวาสนาบารมี เกียรติยศและชื่อเสียงตำแหน่งหน้าที่การงาน

ศรี
บารมี การสั่งสมความดี ความสุขสบาย ทรัพย์สิน เงินทอง ความสวยงาม ความเจริญรุ่งเรือง ความเป็นสิริมงคล ความเกษมสำราญ ระเบียบแบบแผนที่ดี ความเบา ความว่าง ความช้า เรื่อย ๆ ไม่รีบเร่ง ส่งผลต่อตัวเราในเรื่องสิ่งที่เป็นศิริมงคลแก่ชีวิต เงินทอง หลักทรัพย์ โชคลาภเสน่ห์ที่ทำให้คนรักและเมตตา

มูละ
หลักฐานทางเศรษฐกิจ การงาน ที่เกิด ที่อยู่อาศัย สำนักงาน ความมั่นคง ของเก่า แขกเก่า ทรัพย์เก่า มรดก สิ่งที่มีมาเป็นมาแต่เดิม ทุน มีผลทำให้มีหลักทรัพย์หลักฐานเพิ่มพูน

อุตสาหะ
ความขยันหมั่นเพียร ความมานะ พยายาม การตกแต่ง การปฏิสังขรณ์ การเรียน การทำงาน การขัดถู ทำให้เป็นเงามันวาว การไม่อยู่นิ่ง การเคลื่อนไหว ส่งผลในเรื่องความเหนื่อย และการขวนขวายเลี้ยงชีวิต

มนตรี
ผู้ใหญ่ที่ให้ความช่วยเหลือ อุปถัมภ์ เป็นที่พึ่งพาอาศัย รวมถึงความได้รับการอุปถัมภ์ช่วยเหลือจากผู้อื่น

กาลกิณี
ความไม่เป็นมงคล ความเลว ความชั่วร้าย ความไมีดี ความหายนะ อุปสรรคต่าง ๆ ทุกข์โศก โรคร้าย การถูกดูหมิ่น ความอับโชค ไร้ทรัพย์สิน โชคร้าย อัปมงคล ความเป็นศัตรู และอุปสรรคในการดำเนินชีวิต
 
ทักษาประจำวันเกิด *** หมายเหตุ พุธกลางวันจะตั้งแต่ 6.00 - 17.59 น. พุธกลางคืนจะตั้งแต่ 18.00 - 5.59 ของเช้าวันใหม่***

วันอาทิตย์
บริวาร คือ 1 ได้แก่ อักษร อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ
อายุ คือ 2 ได้แก่ อักษร ก ข ค ฆ ง
เดช คือ 3 ได้แก่ อักษร จ ฉ ช ซ ฌ ญ
ศรี คือ 4 ได้แก่ อักษร ฏ ฎ ฐ ฑ ฒ ณ
มูละ คือ 7 ได้แก่ อักษร ด ต ถ ท ธ น
อุตสาหะ คือ 5 ได้แก่ อักษร บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
มนตรี คือ 8 ได้แก่ อักษร ย ร ล ว
กาลกิณี คือ 6 ได้แก่ อักษร ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ

วันจันทร์
บริวาร คือ 2 ได้แก่ อักษร ก ข ค ฆ ง
อายุ คือ 3 ได้แก่ อักษร จ ฉ ช ซ ฌ ญ
เดช คือ 4 ได้แก่ อักษร ฏ ฎ ฐ ฑ ฒ ณ
ศรี คือ 7 ได้แก่ อักษร ด ต ถ ท ธ น
มูละ คือ 5 ได้แก่ อักษร บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
อุตสาหะ คือ 8 ได้แก่ อักษร ย ร ล ว
มนตรี คือ 6 ได้แก่ อักษร ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ
กาลกิณี คือ 1 ได้แก่ อักษร อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ

วันอังคาร
บริวาร คือ 3 ได้แก่ อักษร จ ฉ ช ซ ฌ ญ
อายุ คือ 4 ได้แก่ อักษร ฏ ฎ ฐ ฑ ฒ ณ
เดช คือ 7 ได้แก่ อักษร ด ต ถ ท ธ น
ศรี คือ 5 ได้แก่ อักษร บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
มูละ คือ 8 ได้แก่ อักษร ย ร ล ว
อุตสาหะ คือ 6 ได้แก่ อักษร ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ
มนตรี คือ 1 ได้แก่ อักษร อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ
กาลกิณี คือ 2 ได้แก่ อักษร ก ข ค ฆ ง

วันพุธกลางวัน
บริวาร คือ 4 ได้แก่ อักษร ฏ ฎ ฐ ฑ ฒ ณ
อายุ คือ 7 ได้แก่ อักษร ด ต ถ ท ธ น
เดช คือ 5 ได้แก่ อักษร บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
ศรี คือ 8 ได้แก่ อักษร ย ร ล ว
มูละ คือ 6 ได้แก่ อักษร ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ
อุตสาหะ คือ 1 ได้แก่ อักษร อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ
มนตรี คือ 2 ได้แก่ อักษร ก ข ค ฆ ง
กาลกิณี คือ 3 ได้แก่ อักษร จ ฉ ช ซ ฌ ญ

วันพุธกลางคืน
บริวาร คือ 8 ได้แก่ อักษร ย ร ล ว
อายุ คือ 6 ได้แก่ อักษร ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ
เดช คือ 1 ได้แก่ อักษร อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ
ศรี คือ 2 ได้แก่ อักษร ก ข ค ฆ ง
มูละ คือ 3 ได้แก่ อักษร จ ฉ ช ซ ฌ ญ
อุตสาหะ คือ 4 ได้แก่ อักษร ฏ ฎ ฐ ฑ ฒ ณ
มนตรี คือ 7 ได้แก่ อักษร ด ต ถ ท ธ น
กาลกิณี คือ 5 ได้แก่ อักษร บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม

วันพฤหัส
บริวาร คือ 5 ได้แก่ อักษร บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
อายุ คือ 8 ได้แก่ อักษร ย ร ล ว
เดช คือ 6 ได้แก่ อักษร ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ
ศรี คือ 1 ได้แก่ อักษร อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ
มูละ คือ 2 ได้แก่ อักษร ก ข ค ฆ ง
อุตสาหะ คือ 3 ได้แก่ อักษร จ ฉ ช ซ ฌ ญ
มนตรี คือ 4 ได้แก่ อักษร ฏ ฎ ฐ ฑ ฒ ณ
กาลกิณี คือ 7 ได้แก่ อักษร ด ต ถ ท ธ น

วันศุกร์
บริวาร คือ 6 ได้แก่ อักษร ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ
อายุ คือ 1 ได้แก่ อักษร อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ
เดช คือ 2 ได้แก่ อักษร ก ข ค ฆ ง
ศรี คือ 3 ได้แก่ อักษร จ ฉ ช ซ ฌ ญ
มูละ คือ 4 ได้แก่ อักษร ฏ ฎ ฐ ฑ ฒ ณ
อุตสาหะ คือ 7 ได้แก่ อักษร ด ต ถ ท ธ น
มนตรี คือ 5 ได้แก่ อักษร บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
กาลกิณี คือ 8 ได้แก่ อักษร ย ร ล ว

วันเสาร์
บริวาร คือ 7 ได้แก่ อักษร ด ต ถ ท ธ น
อายุ คือ 5 ได้แก่ อักษร บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
เดช คือ 8 ได้แก่ อักษร ย ร ล ว
ศรี คือ 6 ได้แก่ อักษร ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ
มูละ คือ 1 ได้แก่ อักษร อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ
อุตสาหะ คือ 2 ได้แก่ อักษร ก ข ค ฆ ง
มนตรี คือ 3 ได้แก่ อักษร จ ฉ ช ซ ฌ ญ
กาลกิณี คือ 4 ได้แก่ อักษร ฏ ฎ ฐ ฑ ฒ ณ

 
  © 2013 Copyright www.designedname.com บัญชีโอนเงิน   |   ติดต่อเรา   |   อ.นฤทธิ์ 088-1999565